Baptistengemeente Meppel

ANBI verantwoording

1. Naam van het kerkgenootschap
    Baptistengemeente Meppel

2. RSIN of fiscaal nummer
    RSIN of Fiscaal nummer: 806765434

3. Contactgegevens
    Naam ANBI: Baptistengemeente Meppel
    RSIN: 806765434
    Website adres: www.baptistengemeente-meppel.nl
    E-mail: contact@baptistengemeente-meppel.nl
    Adres: Gerard Doustraat 13, 7944 HD  Meppel
    Postadres: Postbus 105, 7940 AC  Meppel

4. Bestuur
    De raad van de gemeente bestaat uit tenminste drie broeders, die zijn aangesteld overeenkomstig de aard
    van hun bediening: Voorganger (kan ook intern beroepen worden), Oudste en Diaken (m/v).

5. Beleid
    De (wijde) wereld in te gaan om het Eveangelie te verkondigen aan alle mensen, te bidden en te werken tot
    lof en eer van God. Dit o.a. door het geven van de Alpha-cursus, de sportersweek in mei voor de wijk om
    de kerk en het uitdelen van hulpmiddelen en evangelisatie in de Oekraine (2x per jaar). Naar Bijbelse
    waarden de gelovigen in Jezus Christus samen te binden door hen op hun getuigenis te dopen door
    onderdompeling en zó als leden op te nemen. De doopplechtigheid vind een aantal keren per jaar plaats
    en ook 1x per jaar in de buitenlucht in de rivier “de Reest”.
Haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop
    en de liefde en hen aan te sporen tot en te sterken in een Godsvruchtige levenswandel.
    Dit handen en voeten te geven door de zondagse eredienst en het geven van cursussen
    (Ministry, Gaven van de Geest).

    Zie ook  http://www.abcgemeenten.nl/abc/anbi en http://www.abcgemeenten.nl/abc/missie

6. Beloningsbeleid
    De voorganger, een jeugdwerker en zo mogelijk een zorgwerker zijn in loondienst van de gemeente.
    Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis.
    Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
    werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling
    - Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekend maken
    - Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Christus samen te binden door hen op hun getuigenis te dopen door
      onderdompeling en zó als leden op te nemen.
    - God alle eer te geven; naar Gods Woord te leven; in liefde voor elkaar te zorgen; met al onze gaven
      en talenten te dienen.

8. Verslag van activiteiten
    Om haar missie en visie vorm te geven kent de Baptistengemeente Meppel de volgende kernactiviteiten:
    - Zondagse diensten met prediking, aanbidding, gebed, doop, avondmaal en cursussen.
   ­ - Huiskringen voor onderlinge zorg; delen en ontmoeting.
    - Jeugdavonden en evenementen voor jongeren (bv. SIA), ­ zondagsschool voor kinderen (b.v. Zilverster).
    - Pastorale zorg.
    - Zending en het ondersteunen van zendelingen.
    - Diaconale hulp.
    - Bidstonden.

9. Financiëel overzicht
    Baten en lasten 2017-2018 (Excel bestand)

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

      De verwachte uitgaven (begroting) sluiten over het algemeen nauw aan bij de uitgaven in voorgaande
      jaren. Het werk van de raad en diverse commissies is door de jaren heen weinig veranderd. De
      werkzaamheden van de leden van de diverse organen en de verschillende activiteiten vinden plaats
      zoals hierboven staat bij 8. In het overzicht (bij 9) is e.e.a. financiëel inzichtelijk.